משחק 2 טינקהל באינטרנט

                                  Vex 2 קחשמ

2 טינקהל (Vex 2 ):

.ךיבמ בצמב ומצע תא אצמש ,סקו זירז דואמ רוחב אוה ונלש שאלפ יקחשמרקס לש ישארה רו .תירשפא יתלב טעמכ החירבה ונממש תדוכלמל סנכנ אוה ,םתושפיטב .וינפל םוקתש םילושכמה לכ לע רבגתהל ול רוזעל ךירצ התא .ךליבשב ugotovlennoy תוקידב לכ תא רובעלוהמרופטלפל המרופטלפמ ץופקל ,ץורל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות