משחק ראלי אקסטרים באינטרנט

                                  Extreme Rally קחשמ

ראלי אקסטרים (Extreme Rally):

.םהלש הגיהנה ירושיכ תא תוארהל תונמדזהה תא ךל היהי םש ,הריהמ תורחת .הלחתהה תכללו הקזח תינוכמ רוחבל ,ץורמה ינפל ,ךכ ךרוצל .םידדומתמ המכ דוע הרחתי ךתיא דחי .הנוגה סרפ ןרק חיוורהל לבקמ התא זא ,םויסה וק לא ותוא קיזחמו ןושארה דיקפתה תא ת .קחשמה ךותב ,השדח תונח תונקל וא תינוכמה תא רפשל רשפא ,ןכ ומכ .תוחולה לע שורדה עדימה לכ תא אדוול ,ץורימה ךלהמב