Dino Home קחשמ

דינו בית (Dino Home):

.םהיבורק לש ינשה דצב ויה םירואזוניד ינש ,המדא תדיער היה יאב םירואזוניד רשאכ .ילש אבאו אמאל עגעגתמ תמאב םה .ינפל תונכסה תאו םירהה ךרד םתוא חולשל ךירצ התא .בקעה תא ךושנל ךירצ םיפאושו תורחא תוצלפמ לבא ,תוקספה וא לפונ עלס לש הרוצב קר ם .דחא לכ םהייח השולש קר ופצ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות