משחק מלחמת התרבויות באינטרנט

                                  Civilizations Wars קחשמ

מלחמת התרבויות (Civilizations Wars):

.הפוקת התואב םייחהותוקיתע תויוברת לש ןדיעלםכתא חקיי הזה קחשמה .tomogavki ללוכ אל ,םינוש הוולנ הרגת קשנורומיה קר ויה לבא ,קשנ ילכ ויה אלשכ .הייסולכואוהייסולכוא לדוג ,םישדח םירוזאב םילודיג חתפל םיכירצ ךלש םישנאה .ךלש ךרדב תוצלפמה לכ תא סיבהלוםישדח םיחטש לע םחליהל