משחק עורב בגיהינום 2 באינטרנט

                                  A Crow In Hell 2 קחשמ

עורב בגיהינום 2 (A Crow In Hell 2):

.םוניהיגל לפנ ויאטח ברוע קלח רובע .הצוחה ךרד שפחמ ךושחו םמוש ךובמה לע דבל ירמגל הפע איה וישכע .ןוכנה ןוויכב ותוא חולשלו וזה רופיצה רוזעל לוכי ךתובידנ לע התא .לעשו דעצ לכ לע רומח הנכסו ןחבמ הכחי הז םיוסמ ןבומב לבא ,סוטת איה .ףוסל עיגהל לגוסמ היהי הז םא יולת החור ךמס לע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות