משחק Deerstalking באינטרנט

                                  Bow Hunter קחשמ

Deerstalking (Bow Hunter):

.םיאבצ דוצל תונמדזהה תא ךל שי יחכונה קחשמב .םיאבצ לש לודג רפסמ ויהי ובש ,רעיה ךותב ךמצע תא אצומ התא ,קחשמה תא ליחתמ התאש .יבצה לע הגצוי רשא ,הרטמה לע תוכזב לבקל ידכ תשקו ץח תועצמאב תויהל ךירצ התא .םהילא סנכיהל ידכ ןמז ךירצ התא ,ןמז לש דואמ הנטק תומכ םכינפב ועיפוי םייבצה לכ .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ךל ןתניי ,הנוכנ המאתה לכל .תודוקנ 100 לבקמ התא ,דעיה זכרמל תורישי םכמצע תא םיאצומ םתא םא