משחק םיאבצ דיצ ףלצ ירי באינטרנט

                                  Deer Hunting Sniper Shooting קחשמ

םיאבצ דיצ ףלצ ירי (Deer Hunting Sniper Shooting):

.דיצל אצו קשנ ,ןברוק רחב .תומרב האלה םדקתהל הנותנ המישמ ומילשה ,םהב ועגית לא ,םירחא םייח .ולש ןמזה תא שי רבד לכל ,רמנו הירא ,םיבוד גוזב תוריל תונמדזה םכל .הב עגופו ןברוקל ףע בהזומ רודכשכ ,הביהרמ הנומתב ופצת םוליצה רחאל .רלוד םישימח לבק ,תחלצומ הקירז לכ רובע .רתוי קיודמו ןימא קשנ שוכרל םתוא ךרטצת .יבצ דיצמ םיפלצ יריב רתוי הברה םכילא בורק היהי םכלש דעיהו ןימי ד