משחק החורף Rider באינטרנט

                                  Winter Rider קחשמ

החורף Rider (Winter Rider):

.ךליבשב ףיכ הז ,הנשה לש ףרוחה ןמז תא בהוא התא םא !םימעפ זא ,עונפוא לע הצורמ לש דהוא התא םאו .וזכ תונמדזה היהת רשאכ םיקירט עצבלו הסיכ גלש תוילולת ךרואל עונפוא לע בכרל ידכ .תודוקנ לבקמ התא גרוהל קירט לכ רובע .לבקמ התא תודוקנ רתוי ,גרוהל קירט היהי רתוי השק ךכ !ינוציק ףרוח טרופס ןמ יתימא גונעת לבקלו המידק בוכרל .בשחמ רבכע תועצמאב ךלש בכורה טולשל ידכ !םכתא ןיינעמ קחשמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות