משחק ללוש רוויע באינטרנט

                                  Blind Fooled קחשמ

ללוש רוויע (Blind Fooled ):

.רתויב תונושה תואקתפרהה ךתוא חמשמ רומלא םלועה .הנהמ תוליעפ דוע היהת ךלש םירוביגה"רוויע קחשמ Gambolò"קחשמב ,םויה .הפי קחשמ קחשל וטילחה וירבחו ןיווראד .ינשה תא דחא אוצמל וטילחה םה ,םייניע םסוח .םירבח שוגפל רוזעלו תודיחה לכ תא רתופ הז היהי וז העדוהב םהל רוזעל ידכ .תויביטקארטניאה תויחנהה שמתשהלו ,תושעל ךירצ המ תוארל ,המישמל האיציה ינפל ןויגי .םיסונוב ךל איבתש הפי תשק ףוסאל חוכשל אל ,תודיח ןורתפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות