משחק הפשיטה הייתה בכלא באינטרנט

                                  Dungeon Hunt קחשמ

הפשיטה הייתה בכלא (Dungeon Hunt):

.ךלש םיבמוז ףוקתל תולעבה .הצוחה ךרדה תא אוצמל ךירצ התאו ךילא עיגהל םימלוח םה .ךלש ביתנה תא םוסחי רשא ,תמ גורהל ,הריטה תא בוזעל רעשה לא עיגהל ידכ .תוריל ידכ חוורה שקמ שמתשה .םיסונוב ףוסאל וחכשת לא ךרדב .ופסאנש םיסונוב המכו גרוה התא םיבר םיבמוז דציכ רוריבב הארמ המרה ירחא הקיטסיטטס
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות