משחק תצפושמ תואקתפרה היאמ באינטרנט

                                  Maya Adventure Remastered קחשמ

תצפושמ תואקתפרה היאמ (Maya Adventure Remastered):

.Maya Adventure Remastered -ב םיכשמנ םינקתפרהה ידידי לש םהיתואקת .הכ דע תועודי אלש רתויו תושדח תודבוע אוצמל ,רתויו רתוי התוא רוקח .יטנקרמה דצהמ םג םיכשמנ םה ,שדח והשמ דומלל קר םיצור אל ונלש םילי .םירידנ םימולהי אוצמל ןתינ םירומש םישדקמבו תוקיתע תוסירהב .השדח המרל רובעל רשפא יא תרחא ,םינבאה לכ תא ףוסאל םירוביגל רוזע .הנתמהב תאצמנ םיביואה תסמהו תודוכלמ תוניתממ תויומדה לש תומרופטלפ .תורטמה לכ תא ומישגי םירוביגהש ךכל הבורע היהת וזל וז הרזע קר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות