משחק המלך של סחיפה באינטרנט

                                  King of Drift קחשמ

המלך של סחיפה (King of Drift):

!תופחסיה לש ןונגסב ץורימ רובע דחוימב רזבואמ יעוצקמ םיצורימ גהנ תויהל ךירצ התא .םינוש םילולסמ םינמוימ םידגנתמה םיכחמ םתא !תועצמאב תונמוימו ןורשיכ לכ חצנל בייח התא ,םתונוילע תא חיכוהל תנמ לע !הצירמ טלשנ הייטסל תתל ,Z לע הציחל ידי לע ורותב דחא לכ לע דיה םלב תא םיכתוחו ,
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות