משחק מרדף פראי באינטרנט

                                  Ben 10 Savage Pursuit קחשמ

מרדף פראי (Ben 10 Savage Pursuit):

.האבצ לש חותיפה ךשמהל ,הקומע הרעמב רידנ ביכרמ ףוסאל ידכ ולש תוצלפמה חלשנ enim .הרעמה התואב וכלה לעו תוינכותה לע םידמול ןב םירבח .ישארה סובל לבקלו םהב םחליהל אלא הרירב םהל ןיא לבא ,תוצלפמ לש םוצע רפסמ שוגפל .תוצלפמ םע המיחלו ץופקל ,רושימב זזה .תורגתאמ תומר רבגתהל ורזעי םה ,ירזכאה ץורמה :10 ןב קחשמב םיסונוב ףוסאל .הובג ספטל םיפינס םע ,לשמל ,רשקתל לוכי התא םימיוסמ םיטקייבוא םע הביבסל דחוימ ב
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות