משחק טיטניק להתלבש באינטרנט

                                  Titanic Dress Up קחשמ

טיטניק להתלבש (Titanic Dress Up):

.רתויב יטנמורה טרסה לש הרוביגה ,טלסניו טייק ומכ שיגרהל תונמדזה ךל היהת .ךיילע עגושמ אוהש ,וירפקיד ודרנואל דיל ךמצע תא אצמת התא ?היינואה לע ודמע הילעש תאזה תיטנמורהו האלפנה תירקתה תא תרכוז תא .ךלש בוהאה םע דחי ,םש היהת התא הז עגרב .חכשנ יתלב תויהל ךירצ הז
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות