משחק תקיפה ברברית: סוד פלדה באינטרנט

                                  Barbarian Onslaught: The Secret of Steel קחשמ

תקיפה ברברית: סוד פלדה (Barbarian Onslaught: The Secret of Steel):

.ודיב חדקא םע תומד ףופכ היהת התא ובש ,ןוכילה - דואמ עשעשמ קחשמ אוה ןאכ .המחלמה - ךלש קיחצמה יפואה םע רבגתהל ךירצ התא יכ ,םינוש םילושכמ ינפ לע אובת הת .לבגומ םויסל דעומה יכ רוכז
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות