משחק יברב הנירלב באינטרנט

                                  Barbie Ballerina קחשמ

יברב הנירלב (Barbie Ballerina):

?תיתימא הנירלב םעפ תיאר .הנונגסו תושובלת םע םיקסעתמש םישנא הברה שי ןכש ,יעבט טלחהב הזו ,םלשומ הארמ דימ .הלאה םישנאה דחא תויהל לוכי התא הזה קחשמב .םדי לע דמוע םויה ףרטצה .הנירלבה השדח ןונגס תריחב