משחק Pixelist באינטרנט

                                  Pixelist קחשמ

Pixelist (Pixelist):

.ישומיש םג הז לבא ,םמעשמ אל קר אל אוהש קחשמ שפחמ דיימ התא זא םמעושמ התא רשאכ .ןורתי םע קחשמב דואמ בוט הז תא קחשל ,לכה ירחא .ועטי אלש הדובע תומוקמ רתוי רובעל לוכי התא םאו ,ןיינעתהל התא קחשמה תכלהשכ וישכ .חטבומ חצנמ התא זאו ,ןמסה תא להנל תוריהמב התאו רהזנ התא םא לבא השק הזש ןבומכ .הז תא הסנ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות