Magic Broom  קחשמ

אטאטמ םסק (Magic Broom ):

.רדחה תא תוקנל ידכ הלש אמאל החיטבה איהו ,רבע ןמז המכ בל המש אלו בשחמ יקחשמב קח .לחה םרט יוקינה תאו ,הדובעהמ התיבה םיאב םירוהה בורקב .םוסק היה הז ,המא לש אטאטמה יתאצמ ,התוא חתפ ,ןורא לע הקיפד העמש הדליה םואתפ .הל רוזעל לוכי התאו ,םירבדב רדס סינכהל ןמז יל היהיש יוכיס שי הסב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות