משחק nanoTank באינטרנט

                                  nanoTank קחשמ

nanoTank (nanoTank):

.םהלש תומישמה לכ תא עצבל ,םילודג םירבד תושעל םילוכי תובורק םיתעל םינטק םיקנט .עיגהל םישק יד תויהל םימעפל םהש ,םיבכוכה תא ףוסאל איה ךלש המישמה ,םויה .תוירשפא יתלב תומישמ אל אוה ךלש קנטה לבא ,רתויו רתוי השק היהי המישמה תא םילשהל
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות