משחק אולימפיאדת הדולפין 2 באינטרנט

                                  Dolphin Olympics 2 קחשמ

אולימפיאדת הדולפין 2 (Dolphin Olympics 2):

.ונמלוע לש הפי תיתחת אלל לוחכ תסיפ תא ןבומכו ,םיניינעמ םירבד הברה - םימה םלוע .םיקירט ינימ לכ תושעלו החשת וישכע התא ובש םוקמ הז .יתימא ןיווגניפ להנת התא ,לכה ירחא .םיקירט הברה תושעל ךרטצת ,הזה קחשמב חצנל ידכ !הלעמ יפלכ הטמלמ יתועמשמ ןפואב ץיאהל הסנ .םיקירט ריוואב ןמז רתוי ויהי ןבומכו ,ףועל לוכי התאש לככ ךלש"overclock"לככ !בוט לזמ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות