משחק ג'ק הנמלט באינטרנט

                                  Jack The Fugitive קחשמ

ג'ק הנמלט (Jack The Fugitive):

.יתימא אלכ תיבל עוקת אוה וב םיענ בצמ אל יד בצמב היה ,םהלש תינכפהמה הלועפה ךרד !םינוגרא ינימ לכ לש םיגיהנמו ,הלאכ םיליעפל היה הז לבא ,טושפ אל הז לבא .החירבה תא םישגי רשא רבד לכ תושעל ןכומו ,קזחומ התא ובש ,םירדחה דחא חדקא תאצמ !םכל םיכחמ ןיידע תונכסה המ עדוי ימ זאו ,ריעל הז תא לבקלו בינגמ תינוכמ בונגל ,ם !בוט לזמ