משחק Bridgecraft באינטרנט

                                  Bridge Craft קחשמ

Bridgecraft (Bridge Craft):

.םהב םישמתשמש םירמוחה לכ לש תויפיצפס תא ןובשחב תחקל ךירצ התא םירשגה תיינבל תוד .םימ ייוורו ,ינשה דצל רובעל וילע היהת אל הרוטקירקה ,עוקשל היהי רשגהו ,ידמ םיבו .רשגה תושקונ תא ןתיי הז - לזרבה תורוק לש הדלפה הנבמ תושעל לוכי יופר הברה אל רש
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות