משחק Pinup םינפ יפוי באינטרנט

                                  Pinup Facial Beauty קחשמ

Pinup םינפ יפוי (Pinup Facial Beauty ):

.יתימא עונלוק בכוכ ומכ ויהי רשא ,ונלש לדומה רובע קיש ךרד רוציל לגוסמ היהת התאו .יתפיטקו ךר תויהל םינפה רועל תוכסמ המכ הדלי ךופה .ןנגוסמ רופיא חורמל !טרסה לש יתימאה בכוכה ךלומ ורטר לכהו ןונגסב לודג רעיש םגו םיטושיק הז תא םימילש