Monster Truck Zombie Crusher  קחשמ

יבמוז הסרגמה תצלפמ תיאשמ (Monster Truck Zombie Crusher ):

.לוטיבל אלוםילושכמה לכ תא רובעל ךירצ הזה קנעה חטשה בכר .םיבכוכ ףוסיא ,ךרדב .ולש דיבןומירםע םיבמוז ץראמ תואריהל יושעש המל ןכומ תויהל .הלחתהמ לכה ליחתהל ךירצ התא ,הנוכמה ץצופתמםא .תודוקנ 100 לבקמ התא ,תקסורמ תינוכמל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות