משחק המכונית המעופפת גובלין באינטרנט

                                  Goblin Flying Machine קחשמ

המכונית המעופפת גובלין (Goblin Flying Machine):

.ןהלש בלחה תחקלו םתוא בולחל הצור אוהש ךכ ,תורפה תא דוצל ןילבוג .םימשב שממ ונממ הריתסהש הדוקנל עיגה רבכו קחשמה לש תישארה תומדה תא עונמל ידכ קב Flying בוט קיפסמ םתוא ןיכהש ינפמ ,ןילבוג עירפמ אל. .תורפה תא סופתל תוסנלו רשפאה לככ הובג ךלש תומדה םע ףועל .םהלש תוסרפה שממ קסרתהל אל ,םימשב רהזיה .םירחא םיפפועמ תוצלפמ ענמיהלו Shpuntik םיינישה ילגלג תא ףוסאל ךרדב