משחק מלחמות שבט: יער גובלין באינטרנט

                                  Clan Wars: Goblin Forest קחשמ

מלחמות שבט: יער גובלין (Clan Wars: Goblin Forest):


.ולא תורעיב טבש ינכש םוקמ לע םירחתמ םע םירשייתמו םיקרוא לש ירזכא אבצ שומיח .רתוי בוט קשנ םהל תתלו םילייחה תורושב דייצל ךירצ התא המישמה תא עצבל החלצהב ידכ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע