משחק מלחמות שבט: יער גובלין באינטרנט

                                  Clan Wars: Goblin Forest קחשמ

מלחמות שבט: יער גובלין (Clan Wars: Goblin Forest):

.ולא תורעיב טבש ינכש םוקמ לע םירחתמ םע םירשייתמו םיקרוא לש ירזכא אבצ שומיח .רתוי בוט קשנ םהל תתלו םילייחה תורושב דייצל ךירצ התא המישמה תא עצבל החלצהב ידכ