משחק פלאש כדורסל באינטרנט

                                  Flash Basketball קחשמ

פלאש כדורסל (Flash Basketball):

.לסרודכ קחשל יתלביק אל .אל הז לבא ,יתיסינ אל ינא ומכ .לסרודכה ףיעסב יתיהיז ינאו ןוכנ הבוגל ךירצ קר ינא .שלח תויהל הצור אל ,תינפוג תוליעפ הברה ךירצ ינא וישכעו .יל רוזעל ידכ רתוי הסונמ ןקחש התא .ןמז ךל שי םא .הז תא תושעל ךיא יתעדי דוע לכ ,הלילה דע תוחפל קורזל לוכי ינא ,יל תפכא אל

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות