משחק רצי החוף באינטרנט

                                  Coast Runners קחשמ

רצי החוף (Coast Runners):

.ףוחב טישה תורחת לש תוריהמה תא דצ תויהל לוכי דימת התא הנטק הניפס הנק רחאל .םיפוצ לש בר רפסמ ףסאתה ףוחה ךרואל בוט ריוואה גזמו וטלב טושפ םויה .הלחתהה ליבש לע ורדתסהו תויורחתב קלח תחקל וטילחה תוריס המכ דוע .םתוא רובעל ידכ תוריהמה תא לידגהלו ןמז תא ספאל הסנ ,םידח םילותיפ תוינפ הברה לו