משחק ףקמ תרהנמ ילומ רטסאמ באינטרנט

                                  Master Moley Tunnel Dash קחשמ

ףקמ תרהנמ ילומ רטסאמ (Master Moley Tunnel Dash):

.ףרוחלu200bu200b הקפסא םש החינמו תורהנמ ףוסניא תרפוח איה ,המדאל .ןפוד אצוי לבא ,המוש םג אוה ונלש רוביגה .ומצעב ןיכה התוא ,ולש ותינוכמב ןביבס גהונ אוהו תורחא תומוש לש ול .גודל תאצל הטילחהו תרתחמב יתימא םגא האצמ תרפרפח הנורחאל .ןויתיפל םיעלותל קקזנ אוה לבא ,הכח ןיכה אוה .תורחאהמ רתוי תוקומע תורהנמב תומיאתמ םיעלות שי .םיעלותה תא ףוסאלו ותינוכמב םשל עוסנל טילחה ונלש רוביגה .Master Moley Tunnel Dash קחשמב רטסאמה המושה תרזעל אובל לוכי התא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות