משחק דייסקראד שלבה באינטרנט

                                  The Darkside Detective קחשמ

דייסקראד שלבה (The Darkside Detective):

.םילפאה תוחוכה םיברועמ םהב ,םירזומ םירקמב הרטשמל רוזעל ארקנו הנו .הקלחמ החתפנ ןכלו םיליגרה םישלבה תנבהל רבעמ םה םירבד המכו ,םימוא .יח רשבל תובערש תועשורמ תוצלפמ ,יבמוז יזויפאמ איה ולש היפרפה ,בר .לפואה תוחוכ ידי לע ורצונש תוערה תוחורה לכ ,יללכ ןפואב .חצרה שחרתה םש ,דבוכמו דימא ריע בשות לש ותיבל ךלוה שלבה עגרכ .ולש ליפורפב רורב הז ,ברעתהל ןווכתמ תימסו רזומ לכה הז עוריאב .דייסקראד שלבב רזוע ןיידע ול ןיאש ןוויכמ ול רוזע
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות