משחק ידלב לש תודוסיה באינטרנט

                                  Baldi's Basics קחשמ

ידלב לש תודוסיה (Baldi's Basics):

.ףרוטמ ןעדמ לש ותיבל ספיט סידלב םשב דלי .הנכסב םיאצמנ דליה לש וייח תעכו תונוש תודוכלמ ולעפוה ותרידח ךלהמ .תיבהמ תאצל ונלש רוביגל רוזעל ולכות ,Baldi לש סיסבה קחשמב .ךלש תומדה היהת םהב תיבה לש םירדחהו תונורדסמה תא הארת ךסמה לע ךי .הדיפקב םתוא ןוחבלו םירדחה ןיב רובעל םכילע היהי .תיבהמ תאצל ךל ורזעיש םירחא םיישומיש םיטירפו קשנ ילכ ,םינוש םירת .םימיוסמ rebus וא הדיח רותפל ךרטצת ,תלד חותפל תנמ לע ,ידמל תובור

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות