משחק תוומ דחפ דחופמ באינטרנט

                                  Scared To Death קחשמ

תוומ דחפ דחופמ (Scared To Death):

.םיבמוז ועיפוה הנממש הנטק הרייע דיל עיפוה לטרופ .ריעה תומוחל ץוחמ תאצל םידחופו םידחופמ דואמ ריעה יבשות .םתוא סורהלו םייחה םיתמה םע םחליהל ךרטצת Scared To Death קחשמב .חתותה דיל תמקוממ היהת ךלש תומדה וב םיוסמ רוזא הארת ךסמה לע ךינפ .םכנוויכל םיטטושמה םינוש םידדצמ ועיפוי םייחה םיתמה .םיבמוזה לא ןווכל זאו םיוסמ ןוויכל חתותה תא ךופהל םכילע היהי ,הר .גורהל שאב חתפ ,ןכומ התאשכ .םתוא דימשתו םיבמוזב עגפת הבילה ,תקיודמ ךלש הרטמה םא .ךכ לע תודוקנ לבקתו םיבמוזה לכ תא דימשת ,הלא תולועפ עוציב ידי לע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות