Princess Design Masks קחשמ

הכיסנה בוציעל תוכסמ (Princess Design Masks):

.תוכלממה תחאב תינלטק סוריו הפוג םימסוקה םלועב .םינוש םיגוסמ תוכסמ םישבול םישנאה לכ .םכתחפשמ ינבו םכמצע רובע םתוא רוציל ןא הכיסנל ורזעת הכיסנה בוציע .תמיוסמ הרוצ תלעב הכסמ הארנ וילע ךסמה לע עיפוי קחשמ הדש .דצב עיפוי הרקב חול .םינוש םיטושיקו םיסופד הכיסמ ליחהל ולכות ותרזעב .הז תא תוסנל הלוכי הכיסנה ,םייסתשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות