Pong Ball קחשמ

גנופ רודכ (Pong Ball):

.ךלש בלה תמושת תאו הבוגתה תוריהמ תא ,ךלש תוזירזה תא קודבל לוכי ה .רודכה םקוממ הילע תלטלטמ המרופטלפ הארת ךסמה לע ךלומ .תמיוסמ תוריהמב הלעמ יפלכ סוטי אוה ,תוא לע .הטמל סוטיו ולולסמ תא הנשי אוה הרקתב עגפש רחאל .לפונה רודכל תחתמ התוא חינהלו הרקבה ישקמ תועצמאב ףיצרה תא זיזהל .בוש ותוא הכת ,ךכיפל .בוביסה תא דבאתו עקרקל לופיי רודכה ,תאז תושעל ןמז ךל ןיא םאש רוכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות