משחק Monster Busters: 3 קחשמ באינטרנט

                                  Monster Busters: Match 3 קחשמ

Monster Busters: 3 קחשמ (Monster Busters: Match 3):

.Blasters ,תונטק תוער תוצלפמ ועיפוה םוסקה םלועב .םלוכ תא דימשהלו ברק ודל םהילא ףרטצהל ידכ Monster Busters: Match .םיאת לש הווש רפסמל קלוחמה קחשמ שרגמ היהי ךסמה לע םכינפל .תונוש תורוצו םיעבצב תוצלפמ תוארל ולכות םהב .תופסאתמ תוהז תוצלפמ ובש םוקמ אוצמל ךרטצת .םיקלח השולשב ןהמ תחא הרוש תונבל ידכ ןוויכ לכל דחא אתב תוצלפמה ת .הז לע תודוקנ לבקמו םתוא דימשמ התא ,ךכיפל