משחק ימלועה לזאפב םילייטמ םיעגושמ םירבח באינטרנט

                                  Crazy Friends Travel The World Puzzle קחשמ

ימלועה לזאפב םילייטמ םיעגושמ םירבח (Crazy Friends Travel The World Puzzle):

.םיקיחצמ םירבח לש תועיסנה תרבחל תושדקומה תודיח רותפל ולכות ,Craz .ןהלש עסמהמ תוניצס םע תונומת ךסמה לע עיפותש ינפל .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל ךילע היהי .ףפועתי הז ,המ ןמז ירחא ,הז ירחא .קחשמה שרגמל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת וישכע .דחי םתוא רבחל ךרטצת ןאכ .תירוקמה הנומתה תא הגרדהב רזחשמ התא ךכ