משחק תוריפ קספמ באינטרנט

                                  Fruit Breaker קחשמ

תוריפ קספמ (Fruit Breaker):

.םינוש םימכח תוריפ םייח קוחר םוסק םלועב .ידמל םייביסרגאל וכפהו ףיגנה תא וספת םקלחש התייה היעבה לבא .Fruit Breaker -ב םתוא סורהל ךרטצת תעכ .תוריפ םיארנ ויהי וילע קחשמ שרגמ היהי ךסמה לע םכינפל .שרגמה תיתחתב יולג היהי רודכ .דחוימ וקווקמ וק איבת וילע הציחל .ותוא םימילשמו הקרזהה לולסמ תא םיבשחמ ותרזעב .ץפחה תדמשהל תודוקנ ול ונתנייו םתוא ץצופי ירפל לפונ רודכ