משחק תוינוכמ רסייר באינטרנט

                                  Highway Car Racer קחשמ

תוינוכמ רסייר (Highway Car Racer):

.ריהמה שיבכה לע ומייקתיש תויעקרק תת תויורחתב קלח וחקית בוחר יצור .תולודג םירע יתש ןיב רבחמ הז .קוניזה וק לע ךמצע תא אצמת תינוכמ תריחב .תוריהמ ידכ ךות המידק ורהמת ךייביריו התא ,זגה תשווד לע הציחל רחא .םינוש םילושכמ ףוקעל ןכו ,םכיבירי תוינוכמ תא ףוקעל ליחתהל ידכ תי .השדח תינוכמ ךמצעל תונקל לכותו תודוקנ לש תמיוסמ תומכ לבקת הליחת