משחק 2020 ללחה תוריהמ :ללח ןוליס יצורמ באינטרנט

                                  Space Jet Racing: Space Speed 2020 קחשמ

2020 ללחה תוריהמ :ללח ןוליס יצורמ (Space Jet Racing: Space Speed 2020):

.ידמל יתנפואל ךפה םינוש םיסוטמ לע ץורימ ,ונמלוע לש קוחרה דיתעב .קלח םהב תחקל לכות 2020 ללחה תוריהמ :חטש ןוליס יצורמ קחשמב התא .ךלש סוטמה תא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .תוריהמבו תוריהמב המידק רהממו ץראה רודכ ינפ לעמ וילע אירממ התא ן .לושכמה לש םינוש םיהבג ועיפוי ךסמה לע םכינפל .םידדצל םלוכ םביבס ףועלו םינורמת עצבל ךלש הניפסה תא ץלאל ךרטצת ה