משחק ץורימ תוינוכמ לזאפ באינטרנט

                                  Race Cars Puzzle קחשמ

ץורימ תוינוכמ לזאפ (Race Cars Puzzle):

.ץורימה תוינוכמ לזאפ שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתויב םינטקה .טרופס תוינוכמ לש םינוש םימגדל םישדקומה םילזאפ ומסרפת וב .תונומת תרדסב ךסמה לע ךינפל םתוא הארת התא .םכינפל התוא םיחתופ ךכו רבכעה תציחלב תונומתהמ תחא לע םיצחול םתא .הזמ הז ףועי הז ןמזה םע .םש םתוא רבחלו קחשמה שרגמל הלא םיטנמלא ריבעהל ךרטצת וישכע .ךכל תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ולבקתו תירוקמה הנומתה תא ורזחשת ,ךכ