משחק ליה ידאב ץורמ באינטרנט

                                  Buddy Hill Race קחשמ

ליה ידאב ץורמ (Buddy Hill Race):

.השדח תינוכמ ומצעל הגישה ידאב םשב הקיחצמ הינמחל .ליה ידאב ץורימה קחשמב וז הקתפרהב ול ורזעת םתאו הז לע לויטל תאצל .היינמחל היהיש תגהונש תינוכמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .תוריהמ רבוצ הגרדהב ,שיבכה לע עונל ליחתמו זגה תשווד לע ץחול אוה .ידמל השק חטש שי בכרי אוה םהילע חטשה יאנתל .תומלו קסרתהל ךלש רוביגהמ עונמל ידכ הנוכמב ןווכמב טולשל ךרטצת ,ן