משחק לזאפ תויאקירמא תויאשמ באינטרנט

                                  American Trucks Jigsaw קחשמ

לזאפ תויאקירמא תויאשמ (American Trucks Jigsaw):

.תוצנצנמו תויקנע םורכ תויאשמב תוגהונ הקירמאב תויאשמ .וישכע ומכ וארנ דימת אל םה לבא .הריחבל תונומת םכל םיקפסמו תונוש תופוקתמ םימגד ונפסא ,ונלש Truck .דחאל םירזופמה םירבשה לכ תא בלשת םא תוינועבצו תולודגל וכפהי תורע .ןרמתל ךל תורשפאמה ישוק תוגרד שולש ןנשי .םיקלח הברה םע רתוי השק הז תא חק ,לזאפה תבכרהב רתוי בר ןמז תבשל .רדסב רדתסת הלקה המרה זא ,רתוי רהמ ףידעמ התא םא