משחק הרטשמ תוינוכמ לזאפ באינטרנט

                                  Police Cars Puzzle קחשמ

הרטשמ תוינוכמ לזאפ (Police Cars Puzzle):

.הרטשמה ומכ תורישה תדובע תא םכל ריכהל םיצור ונא שדחה הרטשמה תוינ .הרטשמ תודיינ לש םינוש םימגד וגצוי ןהילע תונומת ויהי ךסמה לע םכי .ךינפל התוא חותפלו רבכע תציחלב תונומתהמ תחא לע ץוחלל ךרטצת .ףפועתת הנומתה ןכמ רחאל .ורובע תודוקנ גישתו תינוכמה לש תירוקמה הנומתה תא רזחשת ,דחי םבול