משחק יקוי לש המוסקה םירוציה תונח באינטרנט

                                  Yuki's Enchanted Creature Shop קחשמ

יקוי לש המוסקה םירוציה תונח (Yuki's Enchanted Creature Shop):

.תיב לכב תיטירובייפל ךופהתש ,ןיאמ שי תיטסטנפו הדומח דמחמ תייח רו .הנטק תונח חותפל הטילחה הדליהו וזה תונמוימב שמתשהל ןמזה עיגה .קפלדה ירוחאמ דומעתש תכשומהו הפיה תחראמל הפי דגב רוחבל םכילע תיש .םינוש םיטירפ לש הצובק לבקו לזמה תנוכמ תא קחש ,ןימזה ףסכב שמתשה .הנושארה היחה תא לבקו םהמ המכ בלש .יקוי לש המוסקה רוציה תונחב חווטה תא ביחרהל ולכותו תועבטמ וחיוור