משחק םולח תויחא באינטרנט

                                  Sisters Dream Wedding קחשמ

םולח תויחא (Sisters Dream Wedding):

.םוי ותואב ןתבוהא םע םויה תונתחתמ הזלאו הנא תויחאה יתש .הז עוריאל ןנוכתהל הרוחב לכל רוזעל וכרטצת תומולח תויחא הנותח קחש .הלש רדחב ךמצע תא אצמת הרוביג תריחב .רעישה בוציע תא תושעל זאו הקיטמסוק תרזעב הינפ לע רופיא חורמל ךרט .ךל תועצומה תויצפואהמ הלכ תלמש רוחבל ךרטצת ןכמ רחאל .תשובלתל םיטישכתו תולער ,םיילענ ףוסאת ןכמ רחאל