משחק הכיסנ לש םיינרופיצה ןולס ךפהמ באינטרנט

                                  Princess Nail Salon Makeover קחשמ

הכיסנ לש םיינרופיצה ןולס ךפהמ (Princess Nail Salon Makeover):

.רדסב הלש הארמה תא םישל ידכ םיינרופיצה תכיסנ לש םיינרופיצה תכיסנ .אלמ םיתוריש ןווגמ הכיסנל קפסתו יפוי ןוכמב תרפאמכ דובעת התא .הלש םיינרופיצה תא תושעל ךרטצת ,לכ םדוק .רוקינמ הל תושעל לוכי התא ,םימיוסמ םילהנ רחאל .הינפ לע רופיא חורמל ךרטצת ,םינוש הקיטמסוק תועצמאב ,ןכמ רחאל