משחק ץנרט חטש ץורימ באינטרנט

                                  Trench Run Space race קחשמ

ץנרט חטש ץורימ (Trench Run Space race):

.ךרדה תליחתל עסתו סוטמ לש הגהה דיל בשייתה זא ,ךרובע שדח רבד הנני .תכלה יבכוכ ןיב השדח תרושקת וחנוה ,הנורחאל .דואמ רהמו םוקמ לכל עיגהל ולכות דחוימב ומקוהש תורהנמ ךרד ,ההובג .וז ךרדב טלושש ןושארה תויהל ךירצ התא .ההובג תוריהמב םתוא ףוקעל וחילצתש יאדכ ךא ,תינכט הניחבמ םייחרכה .ץנרט חטש ץורימב תוכיתחל סוטל ךלש סוטמל ןתת לאו תועבטמ ףוסא