משחק 3D יבמוז גרוה ןמקיטס באינטרנט

                                  Stickman Killing Zombie 3D קחשמ

3D יבמוז גרוה ןמקיטס (Stickman Killing Zombie 3D):

.םיחדקא םע רקיטסכ קחשמ התא דמימ תלת יבמוז גרוה ןמקיטס קחשמ התא .תויחל דואמ ןכוסמ וב יטפילקופא-טסופ םלועב היהי אוה .םירחא לקמ ישנאו םיבמוז :ךלש תומדה תא סורהל וסני םלוכ .עלקמ וליפאו עלקמב ךלש חדקאה תא ףלחה ,קשנ ילכ ףוסא .םינוש םיליכא םיצפח ףוסאל ,םתוא שדחל ידכ ,םייחל םירוטקידניא םנשי .םיישומיש םיצפחו םיצפח רחא שופיחב הברה בבותסתו םירחאמ רהמ הרית , .תודרשיה איה םלוכל תחא המישמ ,הספילקופאה ירחא