משחק הנפוא קנאפ םימואת באינטרנט

                                  Twins Punk Fashion קחשמ

הנפוא קנאפ םימואת (Twins Punk Fashion):

.םיחחרפ ומכ וזכש רעונ תעונת ידי לע ופחסנ תויחא יתש .וז העונת לש םיגיצנ םיפסאנ םהב םיעוריא המכב ףתתשהל םיצור םה םויה .יתנפוא קנאפ םואתב םתוא םירהל םהל ורזעתו תומיוסמ תושובלתל וקקדזי .הלש רדחב ךמצע תא אצמת הרוחב תריחב .תקורסת תושעלו הקיטמסוק תרזעב הינפ לע רופיא חורמל הז השוע התאש ן .םכמעט יפל וגצוהש תויצפואהמ הידגב תא ורחב ,ןכמ רחאל .םירחא םירזיבאו םיילענ רוחבל לוכי התא ,תשובלתל תחתמ ,ןכמ רחאל