משחק םימל תחתמ תוכיסנ תואקתפרה באינטרנט

                                  Princesses Underwater Adventure קחשמ

םימל תחתמ תוכיסנ תואקתפרה (Princesses Underwater Adventure):

.םיה תכלממב רקבל הטילחה תויתשבי תוכיסנ תרבח .םי תולותבל וכפהו םימסקב ושמתשה םה ךכ םשל .תומיאתמה תושובלתה תא םהל רוחבל ךרטצת םימל תחתמ הקתפרהה הכיסנה ק .הלש תקורסתה תא תושעלו תרחבש הדליה לש הינפ לע רופיא חורמל ךרטצת .ךמעט יפל הדליל תשובלת רוחבל ךרטצת ,ןכמ רחאל .םירחא םירזיבאו םיטישכת ופסאת ויתחת